top of page

STANOVY SPOLKU

čl. I  Základní ustanovení

 

1.    Název spolku je: Spolek Náš Touškov  z.s. (dále jen ”spolek”);

2.    Sídlem spolku je  Kostelní 104, 330 33  Město Touškov

3.    Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je místně příslušnou organizační jednotkou;

4.    Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

čl. II Účel spolku

Hlavním účelem spolku je podpora rozvoje občanského dění v městě Městě Touškově a to pořádáním kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí a to nejen pro dospělé, ale i pro děti a mládež. Spolek je též zaměřený na pořádání akcí na podporu zdravého životního stylu a s tím souvisejících aktivit jako setkávání, přednášek, besed, seminářů či tréninků. Dále na volnočasovou aktivitu občanů v nejrůznějších směrech. Spolek bude též vytvářet ankety a zajišťovat tak požadavky a nároky místních občanů s cílem je prosadit díky své působnosti. Spolek je určen k diskuzi, ale i k reálnému podílu na návrzích a řešení konkrétních situací a to v mezích, který občanům umožňuje právní řád a demokratické principy ČR.

 

čl. III Cíle spolku a předmět jeho činnosti

 

1.    Podpora rozvoje občanského dění v Městě Touškově a tím podpora stmelování občanů při různých příležitostech a akcích pořádaných spolkem. 

2.    Příprava, organizace a pořádání kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí (závody, přednášky, semináře, výstavy atp) 

3.    Vytvoření platformy pro otevřenou a věcnou diskuzi, formulace konkrétních podnětů k řešení příslušným orgánům a také prohlubování uvědomění občanů s cílem podporovat jejich angažovanost. 

4.    Diskuze a vyjasňování stanovisek ke společenským či místním událostem mezi členy navzájem i navenek, pořádání diskuzí s občany, pořádání přednášek k aktuálním otázkám společnosti za účasti pozvaných odborníků. 

5.    Zvýšení informovanosti občanů v záležitostech týkajících se města Města Touškova a to bezplatným způsobem s využitím moderních technologií, např. odesíláním informací mailem, využití sociálních sítí, ale i tradičním způsobem jako jsou plakáty či roznos bulletinů do schránek občanů

6.    Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.

7.    Další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

 

čl. IV Členství ve spolku

 

1.    Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí s účelem a cíli spolku.

2.    Členství spolku může být řádné, ale i čestné. Čestné členství navrhuje výbor, který musí čestného člena schválit na své schůzi. Čestný člen nemá povinnost platit členské příspěvky, ale musí podporovat účel spolku. 

3.    Přihlášku k řádnému členství přijímá výkonný výbor, který také rozhoduje o přijetí nového člena spolku.

4.    Zakládajícími členy spolku je alespoň 5 osob vedené společným zájmem vést spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů.

5.    Každý člen sdružení má právo účastnit se aktivit spolku, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku. Každý člen spolku má právo na poskytnutí informací o činnosti a to od členů výboru, zejména má právo na informace o hospodaření sdružení. Každý člen má právo na požádání u výkonného výboru nahlížet do účetnictví sdružení.

6.    Každý člen je povinen dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli spolku. Každý člen je povinen přispívat na činnost spolku členskými příspěvky, jejichž výše je stanovenými výborem spolku vždy pro příslušný kalendářní rok. 

7.    Spolek může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Vyloučit lze také člena, pokud nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem. O vyloučení člena rozhoduje výbor. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze. Do doby rozhodnutí členské schůze má člen pozastavené členství ve spolku.

 

čl. V Orgány spolku

Orgány spolku jsou: 

 

1.    Členská schůze 

2.    Výbor

 

čl. VI Členská schůze

 

Nejvyšší orgánem spolku je členská schůze, jíž mají právo se účastnit všichni členové spolku. Schází se alespoň jedenkrát za rok. Svolává ji výbor zveřejněním pozvánky na internetových stránkách spolku.

 

Členská schůze:

1.     schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí       těchto rozhodnutí je potřeba souhlas 2/3 členů přítomných na členské schůzi;

2.     schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období                                                  a revizní zprávu;

3.     určuje koncepci činnosti spolku na další období,

4.     navrhuje a volí čestné členy spolku

5.     navrhuje a volí členy výboru

6.     rozhoduje o vyloučení člena spolku, vylučuje člena pro hrubé porušování stanov

7.     rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 

čl. VII Výbor spolku

 

1.     Výbor je statutárním orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně;

2.     Výbor je pětičlenný a jeho členem může být jen člen spolku.

3.     Za spolek může navenek jednat každý člen výboru samostatně.

4.     Prvními členy výboru jsou zakladatelé spolku. V případě ukončení členství ve spolku nebo rezignace na funkci člena výboru, se výbor doplňuje kooptací zbývajícími členy spolku.

5.     Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna většina členů výboru; nesejde-li se v potřebném počtu, svolá se nejpozději do šesti dnů náhradní zasedání výboru. Nové zasedání výboru je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů. Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má 1 hlas.

6.     Výbor může být svolán, požádá-li o to 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

7.     Funkční období výboru je pětileté.

8.     V případě, že usnesení výboru se příčí dobrým mravům či odporuje těmto stanovám, hledí se na něj, jakoby nebylo přijato.

 

9.     Výbor

1.     konkretizuje činnost pro další období;

2.     stanovuje výši členských příspěvků;

3.     svolává členskou schůzi, na které informuje členy o činnosti a hospodaření spolku.

 

čl. VIII Zásady hospodaření a majetek spolku

 

1.    Spolek je neziskovou organizací.  Případné příjmy budou tvořit příspěvky členů spolku, sponzorské dary, dotace, granty a příjmy z  činnosti spolku, příspěvky a dotace od sportovních svazů, dotace od města, státní příspěvky a budou používány na činnost spolku.

  1. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. 

  2. Majetek spolku je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodu práva hospodaření k majetku i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje výkonný výbor. 

4.    Kromě majetku, ke kterému má spolek vlastnické právo, může hospodařit s jiným majetkem, k němuž má zřízené právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

čl. IX Okolnosti zániku spolku

 

1.    V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí výboru neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

2.    Spolek může zaniknout rozhodnutím soudu.

 

čl. X Závěrečná ustanovení

 

3.    Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

4.    Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem schválení členskou schůzí nebo shromážděním delegátů.

 

 

V Městě Touškově dne 9.1.2019. 

bottom of page